De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Futech. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden.De bezoeker verklaart erzich uitdrukkelijk mee akkoord dat hijzelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie,zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Futech enkel ten informatieve titelt er beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Futech kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendomen copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Futech. De gehele of gedeeltelijke weergave,reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Futech is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Futech. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Futech beperkt zich tot de standaard log files.Dit wil zeggen dat Futech enkel de basisinformatie opslaat in de log files.Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank.Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en omalgemene demografische informatie te verzamelen. Futech maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De Futech web technologies website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen.De cookies die gebruikt worden op de website van Futech verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid

Op de website van Futech zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen.Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd,zowel online als offline.

De persoonsgegevens die door Futech worden verwerkt, kunnen (ook voor commerciële doeleinden) worden meegedeeld aan de opdrachtgevers die op Futech beroep doen voor de installatie en het onderhoud van zonnepanelen(installaties).

De gegevens kunnen door Futech aan derden overgedragen worden, uiteraard wel beperkt tot zusterondernemingen, klanten en onderaannemers.

U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Futech werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@futech.be
Gebruik van bekomen informatie

Futech kan uw verkregen gegevens gebruiken om Futech nieuwsbrieven, enquêtes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Futech zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Futech bevat links naar andere sites. Futech oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Futech de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld.De privacy statement van de website van Futech heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Futech behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

Algemene voorwaarden

De klant verklaart expliciet op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Futech.